2003. évi CXXVII. törvény módosítása

4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b), d), f)-h) és u) pontjában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bérfőzető a bérfőzött párlat átvételét megelőzően a bérfőzési lapon nyilatkozik a szeszfőzdének arról, hogy
a) általa és a vele egy háztartásban élők által a tárgyévben az átvétel időpontjáig milyen mennyiségben került a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adómérték alá tartozó párlat átvételre,
b) az átvételre kerülő bérfőzött párlatból mekkora mennyiséget kíván a Jöt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja szerint értékesíteni,
c) sem a bérfőzető, sem a vele egy háztartásban élők a tárgyévben nem állítottak elő magánfőzés keretében párlatot.”
2. § (1) A JötR. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az értékesített bérfőzött párlat származási igazolványának bérfőzetőt illető példányát - a Jöt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - az alkoholtermék adóraktár engedélyese részére át kell adni.”
(2) A JötR. 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A származási igazolvány - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a bérfőzött párlat értékesítése esetén az alkoholtermék adóraktárban a termék eredetének igazolására a kiállítástól számított három éven belül használható fel. Az adóraktár kérelmére a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a bérfőzött párlat származási igazolványát 2 évente meghosszabbíthatja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a feltüntetett szeszfoktól legfeljebb az 56. § (8) bekezdés szerint eltérő szeszfokú párlat az adóraktár birtokában van.”
3. § A JötR. kiegészül a következő alcímmel és a következő 59/A. §-sal:

„Magánfőzés„

59/A. § (1) A magánfőző a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a 31/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz írásban benyújtani.

(2) A magánfőző az adó megfizetését a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén történő készpénz fizetéssel, fizetési számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles teljesíteni. A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a hivatalos helyén teljesített készpénz fizetésről a magánfőző részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A Jöt. 9. § (3) bekezdésének és a Jöt. 64. § (6) bekezdésének alkalmazásában 50 liter magánfőzésben előállított párlatnak 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz felel meg.
(4) A Jöt. 67/A. § (3) bekezdésében említett származási igazolványt a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a 31/B. számú melléklet szerinti adattartalommal állítja ki, és adja át a magánfőzőnek.
(5) A magánfőző az adózott és az adómentes párlatot egymástól elkülönítetten, a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékesítésre kerülő párlatot zárjeggyel ellátva köteles tárolni.
(6) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentések alapján magánfőzőnként és háztartásonként összesíti, és a tárgyév első napjától göngyölíti a magánfőzők által bejelentett párlat mennyiségét.”
4. § (1) A JötR. 31. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A JötR. kiegészül a 2. melléklet szerinti 31/A. számú melléklettel.
(3) A JötR. kiegészül a 3. melléklet szerinti 31/B. számú melléklettel.
(4) A JötR. 32. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
5. § A JötR. 42. § (8) bekezdésében, valamint 55. § (5) és (7) bekezdésében a „30. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „Jöt. 3. számú mellékletében” szöveg, 48. §-ának (1) bekezdésében az „- a (4) bekezdésben foglaltak kivételével -” szövegrész helyébe a „- ha a Jöt. másként nem rendelkezik -” szöveg és (3) bekezdésében a „desztillálóberendezést” szövegrész helyébe a „desztillálóberendezést - kivéve a magánfőző desztillálóberendezését -” szöveg, 50. §-ának (2) bekezdésében a „palackozott szesz, illetve” szövegrész helyébe a „palackozott szesz, a magánfőző által előállított párlat, illetve” szöveg, 55. §-ának (5) bekezdésében, 56. §-ának (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésében, 56. §-ának (6) bekezdésének felvezető mondatrészében, (8)-(9) és (11) bekezdésében, 57. §-ának (4) bekezdésében, 59. §-ának (2) és (6)-(7) bekezdésében, 32. számú melléklete 1. és 2. pontjában a „pálinka” szövegrészek helyébe „párlat” szöveg, 55. §-ának (5)-(6) bekezdésében, 56. §-ának (1) és (10) bekezdésében, 57. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkát” szövegrészek helyébe „párlatot” szöveg, 56. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkának” szövegrész helyébe a „párlatnak” szöveg, 56. §-ának (6) bekezdésének felvezető mondatrészében és b) pontjában a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés a) pontjában” szöveg, 56. §-ának (7) bekezdésében, 57. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkáról” szövegrész helyébe a „párlatról” szöveg, 120. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „a pálinka, a borpárlat” szövegrész helyébe a „a párlat” szöveg lép.
6. § A JötR. 48. §-ának (4) bekezdése és 30. számú melléklete hatályát veszti.

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

7. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: ZárjegyR.) kiegészül a következő alcímmel és a következő 16/A-16/D. §-okkal:

„A párlat zárjegyek megrendelése, kiadása, átvétele és alkalmazása„

16/A. § A bérfőzött párlatnak és a magánfőzésben előállított párlatnak a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a Jöt. 67/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti értékesítése esetén a zárjegyek megrendelésére, kiadására, átvételére és alkalmazására az 1-9. § rendelkezéseit a 16/B-16/D. § szerinti eltéréssel kell értelemszerűen alkalmazni.
16/B. § (1) A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel és a magánfőzővel (a továbbiakban együtt: eseti zárjegyfelhasználó) való megfizettetését és a párlat zárjegyeknek az eseti zárjegyfelhasználók rendelkezésére bocsátását a Hivatal a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal útján végzi.
(2) Az eseti zárjegyfelhasználó kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.
(3) A zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet
a) a bérfőzetőnek az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú, a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban,
b) a magánfőzőnek a Jöt. 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésben
kell a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz írásban benyújtani.
(4) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal megvizsgálja a párlat zárjegy kiadásának a jogszabályi feltételeinek fennállását.
(5) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a bérfőzető párlat zárjegy megrendelését, illetve a magánfőző Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentését - a (4) vizsgálatának megállapításaival együtt - haladéktalanul továbbítja a Hivatal részére.
16/C. § (1) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal az átadás-átvételre kerülő párlat zárjegyekről számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egyidőben köteles az eseti zárjegyfelhasználónak átadni.
(2) Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat zárjegy-előállítási költségének megfizetését a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén történő készpénz fizetéssel, fizetési számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles teljesíteni. A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a hivatalos helyén teljesített készpénz fizetésről az eseti zárjegyfelhasználó részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A párlat zárjegyeket az eseti zárjegyfelhasználó személyesen veheti át, amennyiben a párlat zárjegy-előállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát, továbbá
a) a bérfőzető a 16/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti megrendeléséhez kapcsolódó származási igazolvány(ok),
b) a magánfőző a 16/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bejelentése szerinti adófizetési kötelezettségének teljesítését igazoló bizonylat
eredeti példányát a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalnak bemutatja.
(4) A zárjegy-előállítási költségének és az adó megfizetésének (3) bekezdésben említett igazolásaként a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal által kiállított nyugta, a fizetési számlára történő készpénz befizetés feladóvevénye, a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtéről szóló igazolás fogadható el.
(5) A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a zárjegyek sorszáma szerint, azok darabonkénti átadásával-átvételével, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén történik.
(6) A zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban jegyzéket kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel helyét és időpontját, a párlat zárjegy mennyiségét és sorszámát, valamint - bérfőzető esetén - az átvételre kerülő párlat zárjeggyel ellátásra kerülő párlat fajtáját és kiszerelési egységének névleges űrtartalmát. Az átadást-átvételt a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal és az eseti zárjegyfelhasználó a jegyzék példányain aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.
16/D. § Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen, valamint az a fogyasztói csomagolás felnyitásakor eltépődjön.”
8. § (1) A ZárjegyR. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) A ZárjegyR. kiegészül a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel.

A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/F. § (1) bekezdése.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követő napon a 1-9. §-ok, valamint az 1-6. mellékletek hatályukat vesztik. E bekezdés e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.
11. § (1) 2010. évben a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban a bérfőzető az e rendelet hatálybalépésének időpontjáig átvett, kedvezményes bérfőzési szeszadóval bérfőzött pálinka mennyiségét is megadja.
(2) A bérfőzési lapnak a JötR. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 31. számú melléklete szerinti adattartalommal legyártott, az e rendelet hatálybalépése napján a vámhatóságnál és a bérfőzést végző szeszfőzdéknél készleten lévő formanyomtatványa továbbra is felhasználható azzal, hogy
a) azon a bérfőzető a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakról is nyilatkozik,
b) párlatfajtánként külön-külön bérfőzési lapot kell kiállítani.
(3) Ha a magánfőző e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően 2010. évben már bérfőzés keretében állíttatott elő pálinkát, a JötR. e rendelettel megállapított 31/A. számú melléklet szerinti, 2010. évi bejelentésében az e rendelet hatálybalépésének időpontját d’megelőzően átvett bérfőzött pálinka mennyiségét is köteles feltüntetni.
12. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

„31. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Bérfőzési lap
(bérfőzetőnként és bérfőzésenként)

I. Gyümölcscefre átvétele
1. Átadott-átvett gyümölcscefre
a) megnevezése (fajta):
b) mennyisége (kilogramm vagy liter):
2. Bérfőzető nyilatkozata az 55. § (2) bekezdésben foglalt feltételekről:
3. Kiállítás kelte:
4. A gyümölcscefrét átadó bérfőzető (megbízott) személy neve, aláírása:
5. A gyümölcscefrét átvevő felelős vezető aláírása:
6. Bérfőzést végző szeszfőzde engedélyes bélyegzőlenyomata:

II. Bérfőzött párlat előállítása
1. Bérfőzés megkezdésének, befejezésének időpontja (hó, nap, óra):
2. Szeszmérőgép száma, óraállása:
3. Előállított párlat valódi szeszfoka és mennyisége (liter, hektoliterfok):
4. Az előállított párlatból
a) adózatlanul megsemmisített párlat mennyisége (hektoliterfok):
b) adózatlanul megvásárolt párlat mennyisége (hektoliterfok):
5. Megjegyzés (üzemakadály, megsemmisülés, ciánvizsgálat stb.):

III. Bérfőzött párlat származási igazolvány
1. Bérfőzést végző szeszfőzde neve, címe, jövedéki száma:
2. Bérfőzető neve, adóazonosító jele, lakóhelye, születési éve:
3. Bérfőzetőnek kiadott bérfőzött párlat (párlatfajtánkénti részletezésben és összesítve)
a) megnevezése (fajta):
b) vámtarifaszáma:
c) leolvasott szeszfoka:
d) hőmérséklete:
e) valódi szeszfoka:
f) mennyisége [liter, hektoliterfok, 56. § (3) bekezdés szerinti liter]:
4. A bérfőzött párlatnak
a) a bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiadásáig a tárgyévben a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel kiadott mennyisége [a Jöt. 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban]:
b) a bérfőzető számára a származási igazolvány kiadásával egyidejűleg a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel kiadott mennyisége [a Jöt 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban]:
c) a Jöt. 64. § (3) bekezdés b) pontja vagy (5) bekezdése alá tartozó mennyisége (hektoliterfokban) és a fizetendő adó összege (forintban):
5. Származási igazolvány száma [59. § (2) bekezdés szerinti megosztás esetén]:
6. A bérfőzető 55. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata:
7. Kiállítás kelte:
8. Bérfőzető aláírása:
9. Felelős vezető aláírása:
10. Bérfőzést végző szeszfőzde engedélyes bélyegzőlenyomata:”

2. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

„31/A. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Bejelentés magánfőzésről

1. Magánfőző adatai
1.1. Magánfőző neve:
1.2. Adóazonosító jele:
1.3. Lakóhelyének címe:
1.4. Születési ideje (év, hónap, nap)*:
1.5. Anyja neve*:
1.6. A magánfőző lepárlókészülékének űrtartalma (literben):

2. Párlat előállításra vonatkozó adatok
2.1. Magánfőzés megkezdésének és befejezésének időpontja (év, hó, nap, óra):
2.2. Magánfőzés helye (címe):
2.3. Lepárlásra kerülő alapanyag megnevezése és mennyisége (alapanyagfajtánként, kilogrammban):
2.4. Előállításra kerülő párlat számított mennyisége fajtánként és összesen:
2.4.1. liter tiszta szeszben [a 2.3. alatti mennyiség(ek)ből a Jöt. 3. számú melléklete szerinti kihozatali mutatókkal számítva]:
2.4.2. hektoliter tiszta szeszben (2.4.1. alatti mennyiség/100):
2.4.2.1. ebből saját fogyasztásra szánt mennyiség:
2.4.2.2. ebből értékesítésre szánt mennyiség:
2.5. Saját fogyasztásra szánt mennyiség összesen, 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben (2.4.2.1. alatti mennyiség/0,0086):
2.6. Tárgyévben, a bejelentést megelőzően a magánfőző és a háztartása által összesen előállított párlat mennyisége
2.6.1. 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben:
2.6.1.1. ebből: adómentesen főzött mennyiség 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben:
2.6.2. hektoliter tiszta szeszben
2.6.2.1. ebből: adómentes mennyiség
2.7. Saját fogyasztásra szánt párlatból adóköteles mennyiség
2.7.1. 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben (a 2.5. + 2.6.1.1. alatti mennyiség - 50 liter):
2.7.2. hektoliter tiszta szeszben (2.7.1. alatti mennyiség x 0,0086-tal):

3. Nyilatkozatok
3.1. A magánfőzés helye a magánfőző gyümölcsösének helye (ha a magánfőzés helye más, mint a lakóhelyének címe): igen - nem
3.2. A magánfőző és háztartása bérfőzés keretében nem állíttat elő pálinkát: igen - nem
3.3. A magánfőző a külön jogszabály szerinti kistermelőnek minősül: igen - nem
3.4. A kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt: igen - nem
3.5. A magánfőző rendelkezik saját gyümölccsel: igen – nem

4. Fizetendő jövedéki adó:
4.1. Adóalap, hektoliter tiszta szeszben:
4.1.1. Értékesítésre szánt párlat mennyisége (2.4.2.2 alatti mennyiség):
4.1.2. Az adómentes mennyiséget meghaladó, saját fogyasztásra szánt párlat mennyisége (2.7.2. alatti mennyiség)
4.2. Adó összege:
4.2.1. Értékesítésre szánt párlat utáni adó [4.1.1. x Jöt. 64. § (3) b) szerinti adómérték]:
4.2.2. Az adómentes mennyiséget meghaladó, saját fogyasztásra szánt párlat utáni adó [4.1.2 alatti mennyiség x Jöt. 64. § (3) bekezdés b) szerinti adómérték]:
4.2.3. Fizetendő adó összesen (4.2.1. + 4.2.2.):

5. Zárjegy megrendelés
5.1. A magánfőző kistermelői regisztrációs száma:
5.2. Értékesíteni kívánt párlat liter mennyisége (2.4.2.2 alatti mennyiségből 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal számítva, párlatfajta és palack űrtartalom szerint és összesen):
5.3. Palackok száma párlat- és palack űrtartalom szerint:
5.4. Az igényelt zárjegy mennyisége (darabban):
5.5. Átvétel kért időpontja:

Dátum:
..........................................
a magánfőző aláírása

* A bejelentés első alkalommal történő benyújtásakor kell megadni a vámazonosító szám (a továbbiakban: VPID szám) kiadásához, feltéve, hogy azzal a magánfőző még nem rendelkezik.”

3. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

„31/B. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Magánfőzés keretében előállított adóköteles párlat származási igazolvány

1. Magánfőző adatai:
1.1. A magánfőző neve:
1.2. A magánfőző címe:
1.3. A magánfőző VPID száma:

2. Származási igazolvány száma:

3. Adóköteles párlatra vonatkozó adatok
3.1. Alapanyag fajtája, fajtánkénti mennyisége (kilogrammban, szőlőbornál literben):
3.2. Adóköteles párlat számított mennyisége párlatfajtánként (a Jöt. 3. számú melléklete alapján)
3.2.1. liter tiszta szeszben:
3.2.1.1. ebből saját fogyasztásra szánt:
3.2.1.2. ebből értékesítésre szánt:
3.2.2. hektoliter tiszta szeszben (3.2.1. alatt jelzett mennyiség/100):
3.2.2.1. ebből saját fogyasztásra szánt:
3.2.2.2. ebből értékesítésre szánt:

4. Megfizetett adó összege [3.2.2. x a Jöt. 64. § (6) bekezdése szerinti adómérték]

5. Zárjegyre vonatkozó adatok (a 3.2.1.2. szerinti mennyiségből 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal visszaszámolva)
5.1. Értékesíteni kívánt párlat palackjának űrtartalma literben (párlat- és palackfajtánként):
5.2. Palackok száma párlat- és palackfajtánként:
5.3. Az igényelt zárjegy mennyisége (darabban):

Kelt:
.............................................................
vámhatóság aláírása bélyegzője”

4. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

A JötR. 32. számú melléklete címében, valamint 1. és 2. pontjában a „pálinka” szövegrész helyébe a „párlat” szöveg lép.

5. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A zárjegyek leírása

1. Alkoholtermék zárjegy
1.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétkék, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.
1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45 x 12 mm: 0,02-0,5 liter között
80 x 16 mm: 0,2-1,00 liter között
100 x 16 mm: 1,5 litertől
1.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
1.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal van ellátva.
1.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
1.6. Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítő, vonalakból álló jel.
1.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
1.8. Csomagolási egység:
A 80 x 16 mm és a 100 x 16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45 x 12 mm méretű zárjegy esetén 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2. Pálinka zárjegy
2.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe vöröses-narancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche) nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka zárjegy”, az „Adózott termék” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.
2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45x12 mm: 0,02-0,5 liter között
80x16 mm: 0,2-1,00 liter között
100x16 mm: 1,5 litertől
2.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
2.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal van ellátva.
2.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
2.6. Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítő, vonalakból álló jel.
2.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
2.8. Csomagolási egység:
A 80x16 mm és a 100x16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45x12 mm méretű zárjegy esetén 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

3. Párlat zárjegy
3.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen szín használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.
3.2. Méret (választék):
80x16 mm
3.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló
3.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületű, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal van ellátva.
3.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
3.6. Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítő, vonalakból álló jel.”

6. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez

„5. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A bérfőzető zárjegy-megrendelése

1. Bérfőzető adatai
A bérfőzető neve:
A bérfőzető adóazonosító jele:
A bérfőzető születési ideje (év, hónap, nap)*:
A bérfőzető anyja neve*:
A bérfőzető kistermelői regisztrációs száma:
Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
Telefonszáma:
A megrendelt, átvételre kerülő zárjegyek tárolásának helye:

2. A zárjeggyel ellátásra kerülő párlatra vonatkozó adatok
Az értékesíteni kívánt párlat származási igazolványának száma, kiállítójának jövedéki száma
Az értékesíteni kívánt párlat megnevezése, mennyisége literben
Az értékesíteni kívánt párlat palackjának névleges űrtartalma literben (párlat- és palackfajtánként):
A palackok száma párlat- és palackfajtánként:
Az igényelt zárjegy mennyisége összesen (darabban):
Átvétel kért időpontja:

3. A csatolt okiratok darabszáma

Dátum:
................................................
kérelmező (bérfőzető) aláírása

* A megrendelés első alkalommal történő benyújtásakor kell megadni a VPID szám kiadásához, feltéve, hogy azzal a bérfőzető még nem rendelkezik.”